ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี....
เทคโนโลยีก้าวหน้า....
พึ่งพาตนเอง....

   
   
   
   
   
   
ฝ่ายการศึกษาและสัมมนา
        ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมชั้นนสูงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งกำลังพัฒนาเข้าสู่ระบบกระบวนการผลิตสมัยใหม่ โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีทักษะและความชำนาญในเทคโนโลยีชั้นสูงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
        ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (Research and Development Center of Industrial Production Technology : RDiPT) ได้เน้นการจัดฝึกอบรมและสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น การจัดหลักสูตรพื้นฐาน หลักสูตรขั้นสูง หรือหลักสูตรเร่งรัด ก็ตาม โดยทางศูนย์ฯ พยายามที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพมากที่สุด


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของทางศูนย์ฯ
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมให้แก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอบข่ายการให้บริการ

          บริการจัดฝึกอบรมและสัมมนาให้แก่สถาบันฯหรือหน่วยงานต่างๆที่สนใจของทั้งภาครัฐและ
เอกชนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม  โดยที่การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. การฝึกอบรมทั่วไป (Public Training)
         ศูนย์ฯ มีแผนการฝึกอบรมประจำปี ซึ่งได้ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจทั่วไป
2. การฝึกอบรมภายใน (In-house Training)
         ศูนย์ฯมีการให้บริการการฝึกอบรมภายในสถานที่ที่ลูกค้ากำหนดตามความสนใจและความต้องการของลูกค้า ในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

ตัวอย่างหัวข้อหลักสูตร

1. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Desing : CAD) เช่น Unigraphics,
     Pro/ENGINEER, CATIA, Cimatron เป็นต้น
2. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  (Computer Aided Manufacturing : CAM)
3. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม  (Computer Aided  Engineering : CAE)
4. งานฉีดพลาสติกเบื้องต้น
5. เทคนิคการปรับแก้ไขงานฉีดพลาสติก
6. การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น
7. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การวิเคราะห์ และการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
8. การซ่อมแซมและบำรุงรักษาแม่พิมพ์
9. เทคโนโลยีเครื่องกัด/กลึงซีเอ็นซี
10. เทคโนโลยีการกัดเซาะโลหะด้วยตัวนำไฟฟ้า
11. เทคโนโลยีการตัดด้วยเครื่องตัดเลเซอร์
12. การปรับค่าความถูกต้องและแม่นยำของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีด้วยลำแสงเลเซอร์
13. การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการกัดความเร็วสูง
14. การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการกัดด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกน
15. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลซีเอ็นซีเบื้องต้น
16. ข้อกำหนด ISO/IEC 17025และการเขียนเอกสาร ISO/IEC 17025
17. การวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นส่วนโดยใช้วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
18. การสอบเทียบเครื่องมือวัดเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
19. การสอบเทียบเวอร์เนียร์และไมโครมิเตอร์
20. การสอบเทียบไดอัลเกจ
21. การสอบเทียบ Feeler Gauge
22. การสอบเทียบไม้บรรทัดและตลับเมตรโดยใช้ Profile Projector

ขอทรายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชนพล   อินเที่ยง
คุณหนึ่งฤทัย  ใยบัว


โทรศัพท์ 0-2942-8567-70 ต่อ 209, 210
โทรสาร 0-2942-8571
(วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาราชการ)


Copyright 2007 © • Research and Development Center of Industrial Production Technology All rights reserved •