ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี....
เทคโนโลยีก้าวหน้า....
พึ่งพาตนเอง....

   
   
   
   
   
   
ฝ่ายโพลิเมอร์
         ฝ่ายโพลิเมอร์เป็นหน่วยงานหนึ่งในศูนย์ค้นคว้าและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (Research and Development Center of Industrial Production Technology  : RDiPT) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความรู้การให้บริการทางวิชาการด้านโพลิเมอร์ และวัสดุเคมี พร้อมกับสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่ นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งการให้บริการงานฉีดประเภทเทอร์โม พลาสติก เทอร์โมเซ็ตติ้งและยาง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมงานฉีดพลาสติกและงานเป่าพลาสติก รวมไปถึง
    เทคโนโลยีในการผลิตงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
2. เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมงานฉีด
    พลาสติกและงานเป่าพลาสติก

หน่วยปฏิบัติการ

1. แผนกปฏิบัติการโพลิเมอร์

        เป็นแผนกที่มุ่งเน้นให้เกิดความรู้และความเข้าใจในกระบวนการที่ใช้โพลิเมอร์ในการฉีดขึ้นรูป
ซึ่งต้องประกอบด้วย การขึ้นแม่พิมพ์ การเลือกใช้วัตถุดิบ การปรับแก้ไขงานฉีดพลาสติกรวมถึงการ
วิเคราะห์ในด้านคุณภาพของงานฉีดพลาสติกโดยแผนกนี้จะประกอบไปด้วยหน่วยปฏิบัติการต่างๆ ดังนี้

        1.1 หน่วยปฏิบัติการงานฉีดเทอร์โมพลาสติก
        หน่วยปฏิบัติการงานฉีดเทอร์โมพลาสติกเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานกระบวนการผลิตที่เป็นเทอร์โมพลาสติกทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบชิ้นงาน การออกแบบแม่พิมพ์ รวมถึงการฉีดชิ้นงานพลาสติก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป เช่น กล่อง ภาชนะต่างๆ ของเล่นเด็ก และอุปกรณ์ที่ใช้ใน ครัวเรือน เป็นต้น
        1.2 หน่วยปฏิบัติการงานฉีดเทอร์โมเซ็ตติ้ง
        หน่วยปฏิบัติการงานฉีดเทอร์โมเซ็ตติ้ง เป็นหน่วยที่รับผิดชอบงานกระบวนการผลิตที่ใช้เทอร์โมเซ็ตติ้งทั้งหมด ตั้งแต่ การออกแบบชิ้นงาน การออกแบบแม่พิมพ์ รวมถึงการฉีดชิ้นงาน  ได้แก่ ชิ้นงานที่ใช้ในงานที่ทนต่อความร้อนหรือสารเคมี เช่น สวิตช์ไฟ เบรคเกอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น
        1.3 หน่วยปฏิบัติการงานฉีดยาง
        หน่วยปฏิบัติการงานฉีดยาง เป็นหน่วยที่รับผิดชอบงานกระบวนการผลิตที่ใช้ยางทั้งหมดตั้งแต่
การออกแบบชิ้นงานการออกแบบแม่พิมพ์รวมถึงการฉีดชิ้นงานได้แก่ชิ้นงานที่ต้องการความยืดหยุ่น เช่น
ปะเก็นข้อต่อแบบยืดหยุ่น  แผ่นยางรองพื้นและตัวครอบที่ยืดหยุ่นต่างๆ

2. แผนกปฏิบัติการโพลิเมอร์
        เป็นแผนกที่ต้องการให้เกิดความรู้และความเข้าใจในกระบวนการที่ใช้โพลิเมอร์ในการเป่าขึ้นรูป งานเป่าพลาสติกเป็นการผลิตภาชนะกลวงโดยการทำให้พลาสติกเป็นสายท่อหรือหลอดแก้ว แล้วใช้ลมเป่าเพื่อให้เกิดรูปร่างตามแม่พิมพ์ งานเป่าเป็นอุตสาหกรรมพลาสติกประเภทหนึ่งที่เติบโตเร็วมากในปัจจุบัน

ขอบข่ายการให้บริการ

1. บริการให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านอุตสาหกรรมงานฉีดพลาสติก
2. บริการสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่ นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนการฝึกอบรมงานฉีดพลาสติก
    ต่างๆ
3. บริการงานฉีดพลาสติกในประเภทต่างๆ เช่น
          - เทอร์โมพลาสติก
          - เทอร์โมเซตติ้ง
          - อีลาสโตเมอร์  (ยาง)
4. บริการฉีดทดสอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
5. บริการฉีดทดสอบคุณสมบัติของพลาสติกชนิดต่างๆ


เครื่องมือและเครื่องจักรที่มีให้บริการ

1. เครื่องฉีดเทอร์โมพลาสติกระบบขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก  แนวนอน
         ขนาด 40 ตัน                       จำนวน   9    เครื่อง
         ขนาด 80 ตัน                       จำนวน   1    เครื่อง 
         ขนาด 130 ตัน                     จำนวน   1    เครื่อง
         ขนาด 200 ตัน                     จำนวน   1    เครื่อง
2. เครื่องฉีดเทอร์โมเซตติ้ง  ระบบขับเคลื่อนด้วยไฮดรอริก  แนวนอน
         ขนาด 112 ตัน                     จำนวน   1    เครื่อง
         ขนาด 217 ตัน                     จำนวน   1    เครื่อง
3. เครื่องฉีดอีลาสโตเมอร์ (ฉีดยาง) ระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิก
         แนวตั้งขนาด 100  ตัน            จำนวน   1   เครื่อง
         แนวนอนขนาด 112  ตัน          จำนวน   1   เครื่อง
4. เครื่องฉีดพลาสติกระบบขับเคลื่อน ด้วยกลไก แนวนอน
         ขนาด 35 ตัน                       จำนวน   1   เครื่อง

อัตราค่าบริการทดสอบแม่พิมพ์ลาสติกและคุณสมบัติของพลาสติก

   ขนาดเครื่องฉีดพลาสติก     40   ตัน          อัตราค่าบริการ   1,500 บาท /เครื่อง / แม่พิมพ์ / วัน
   ขนาดเครื่องฉีดพลาสติก     80   ตัน          อัตราค่าบริการ   2,000 บาท /เครื่อง / แม่พิมพ์ / วัน 
   ขนาดเครื่องฉีดพลาสติก   130   ตัน          อัตราค่าบริการ   2,500 บาท /เครื่อง / แม่พิมพ์ / วัน
   ขนาดเครื่องฉีดพลาสติก   200   ตัน          อัตราค่าบริการ   3,000 บาท /เครื่อง / แม่พิมพ์ / วัน

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขอทรายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสมปอง อินทอง

โทรศัพท์ 0-2942-8567-70 ต่อ 310
โทรสาร 0-2942-8571
(วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาราชการ)


Copyright 2007 © • Research and Development Center of Industrial Production Technology All rights reserved •