ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี....
เทคโนโลยีก้าวหน้า....
พึ่งพาตนเอง....

   
   
   
   
   
   
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน
             

                                           

             คุณขนิษฐา จันทร์นวน                   คุณกมลลักษณ์ ลาวัง
              บุคลากร(งานบุคคล)                    นักวิชาการเงิน/บัญชี

                                           

              คุณปาณิสรา ฤทธิสร      
               นักวิชาการพัสดุ   

 

Copyright 2007 © • Research and Development Center of Industrial Production Technology All rights reserved •