ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี....
เทคโนโลยีก้าวหน้า....
พึ่งพาตนเอง....

   
   
   
   
   
   
ฝ่ายแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
        ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ฯลฯ มักจะต้องมีชิ้นส่วนพลาสติกเป็นส่วนประกอบที่สำคัญรวมอยู่ด้วย ดังนั้น ในการขึ้นรูปในกระบวนการต่างๆ เช่น การอัดขึ้นรูป การฉีดขึ้นรูป การเป่าขึ้นรูป การขึ้นรูปสูญญากาศ และการรีดขึ้นรูป จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
     ศูนย์ RDiPT เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้จัดตั้งฝ่ายแม่พิมพ์ขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางด้านแม่พิมพ์โดยมุ่งเน้นไปที่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเป็นหลัก และช่วยยกระดับความรู้ความสามารถของวิศวกร ช่างเทคนิคและบุคลากรทางด้านแม่พิมพ์ฉีดให้มีความสามารถในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีดได้ ตลอดจนให้คำปรึกษาบริการแนะนำด้านเทคนิคและให้ความช่วยเหลือโครงการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับความสามารถของวิศวกร ช่างเทคนิคและบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีด
    พลาสติก
2. เพื่อให้บริการและความร่วมมือในงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

แผนกปฏิบัติการแม่พิมพ์

          ฝ่ายแม่พิมพ์ประกอบด้วยเครื่องจักร ประเภทต่างๆที่หลายหลายโดยเป็นเครื่องจักรที่ใช้ใน
ระดับโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ ซึ่งมีประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงแม่นยำสูง ในฝ่ายแม่พิมพ์มีแผนก
ต่างๆ ได้แก่

1. แผนกออกแบบแม่พิมพ์
          แผนกออกแบบแม่พิมพ์เป็นหน่วยงานที่รับเขียนแบบ ออกแบบ ชิ้นงานตามตัวอย่าง หรือชิ้นงาน
พลาสติกที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อจะนำไปออกแบบสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในี
กรณที่ผู้รับบริการต้องการให้สร้างแม่พิมพ์ฉีดขึ้นมา

2. แผนกผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
          2.1งานกัดโลหะด้วยเครื่องจักร CNC

          เป็นส่วนที่รับผิดชอบ งาน ตัด เฉือนโลหะวัสดุโดยการกัดเฉือนวัสดุตามแบบแม่พิมพ์ที่ได้ออก
แบบ โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานกับเครื่องจักร CNC
          2.2 งานกัดเซาะโลหะด้วยไฟฟ้า
          งานกัดเซาะโลหะด้วยไฟฟ้า เป็นส่วนที่รับผิดชอบงานโลหะในด้านการสร้างรูปทรงโดยการกัด
กร่อนโลหะออก ซึ่งอาศัยหลักการทำให้โลหะเกิดการหลอมละลายและหลุดออกจากเนื้อโลหะโดยใช้
กระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดหรืออิเล็กโทรด ซึ่งจะปล่อยกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดการหลอมละลายของเนื้อ
โลหะหรือที่เราเรียกโดยทั่วไปว่า “การสปาร์ค” งานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ งานตัดโลหะที่ต้องการ
ความแม่นยำสูง งานทำแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูป ซึ่งเป็นส่วนของการทำตัวผู้(Punch)และตัวเมีย(Die) และงานทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในส่วนของตัวผู้
(Core)และตัวเมีย (Cavity)
          2.3 งานเจียระไรโลหะ
          งานเจียระไนโลหะ เป็นส่วนที่รับผิดชอบงานโลหะในด้านการแต่งผิวเพื่อให้ได้ผิวที่มีคุณภาพดี
นำไปใช้ในงานต่างๆ ได้แก่ งานชิ้นส่วนประกอบที่ต้องการความคลาดเคลื่อนต่ำ งานแต่งผิวหน้าเพื่อ
การประกอบผิวของแม่พิมพ์หรือชิ้นส่วนรูปทรงกลมที่มีการสวม เช่น การแต่งผิวภายในของกระบอก
ลูกสูบ เป็นต้น

3. แผนกประกอบและซ่อมแม่พิมพ์
          แผนกประกอบและซ่อมแม่พิมพ์ เป็นหน่วยปฏิบัติการงานขัดผิว งานขัด ตกแต่ง ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
รวมถึงงานประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ตามแบบแม่พิมพ์เพื่อทำแม่พิมพ์ไปทดลองฉีดให้ได้ชิ้นงานพลาสติก
ตามแบบและงานซ่อม ปรับแต่งแม่พิมพ์ กรณีที่ชิ้นงานมีข้อบกพร่องไม่เป็นไปตามแบบ

ขอบข่ายการให้บริการ

1. บริการให้คำปรึกษาแนะนำหรือให้ข้อมูลทางวิชาการทางด้านการออกแบบชิ้นส่วนงานพลาสติก
    กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก กระบวนการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระบบในการตรวจ
    สอบการผลิตและการประกันคุณภาพของอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. บริการทางด้านการออกแบบชิ้นส่วน ชิ้นงานพลาสติก
3. บริการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตามเงื่อนไขข้อตกลงของลูกค้า
3. บริการซ่อมแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (Repairing and Modification) ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

เครื่องมือและเครื่องจักรที่มีให้บริการ

1. CNC VERTICAL MILLING MACHINE   X    Y    Z  (mm.)
    DECKEL MAHO    FP 4 A                            560 x 450 x 450
    MAKINO              BMC 60                         300 x 400 x 350

2. WIRE CUT EDM
    SODICK               A530 D EX21                 500 x 350 x 270
    SODICK               350 D                           300 x 200 x 210

3. SINK EDM
    CHARMILLS         ROBOFORM30                350 x 250 x 300
    SODICK               MM 3 TX 21                  300 x 200 x 250

4. SURFACE GRINDING MACHINE
    OKAMOTO           126 DXNC                   1200 x 600 x 500
    OKAMOTO           ACC 63 DX                   600 x 300 x 300
    OKAMOTO           ACC-350 DX                 350 x 150 x 300

5. CNC CYLINDRICAL GRINDING MACHINE
    JONES X SHIPMANS

6. SUPER DRILL MACHINE
    SODICK                K1CS-4

7. MILLING MACHINE (MANUAL)
    TAKANG               TKM-4
    PHILIPS

8. TURNING MACHINE (MANUAL)
    TAKANG                430 NX1000
     LAM

9. WELDING MACHINE
     TECHNOBITZ       M22

10. SAND BLASTING (BEST MASTER)


ขอทรายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอนุศักดิ์ กาญจนี

โทรศัพท์ 0-2942-8567-70 ต่อ 304, 305
โทรสาร 0-2942-8571
(วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาราชการCopyright 2007 © • Research and Development Center of Industrial Production Technology All rights reserved •