ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี....
เทคโนโลยีก้าวหน้า....
พึ่งพาตนเอง....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ : ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วา

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2942-8567-70

เบอร์แฟกซ์ : 0-2942-8571

E-mail : rdipt@ku.ac.th, tst_rdipt@hotmail.com

แผนที่ :

 
Copyright 2007 © • Research and Development Center of Industrial Production Technology All rights reserved •