ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี....
เทคโนโลยีก้าวหน้า....
พึ่งพาตนเอง....

   
   
   
   
   
   
ฝ่ายเครื่องมือวัด

          ฝ่ายเครื่องมือวัดจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ ในการให้้บริการงานวัดงานทดสอบชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์และสอบเทียบ เครื่องมือวัดทางด้านมิติ (Dimensional Calibration) ให้กับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับปัจจุบันในการที่จะกำหนดคุณภาพของชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องการเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำตามที่กำหนดเข้ามาตรวจสอบขนาดของงานตลอดจนการสอบกลับได้ของเครื่องมือวั
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการทางด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมิติ
2. เพื่อให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมิติ งานทดสอบพิกัดของชิ้นงานและตรวจสอบความ
    เที่ยงตรงแม่นยำของเครื่องจักรกล CNC
3. เพื่อเปิดให้ศึกษาดูงานทางด้านงานวัด งานทดสอบ งานสอบเทียบเครื่องมือวัดและเทคโนโลยีใน
    การวัดขั้นสูง

มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

มาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบ

ISO, JIS, BS

ขอบข่ายการให้บริการ

1. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมิติ (Dimensional Calibration) ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025
         - Vernier Caliper                                 - Coordinate Measuring Machine : CMM
         - In-side / Out-Side Micrometer            - Profile Projector
         - Dial Indicator                                   - High Gauge
         - Calibration Tester                             - Surface Plate
         - Standard Scale (Glass Scale)              - Optical Flat / Optical Parallel
2. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมวล เครื่องชั่ง (Mass & Balance)
3. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน (Pressure)
4. บริการทดสอบความแข็งของวัสดุ (Hardness)
5. บริการทดสอบความเรียบผิวและรูปร่างทั้งแนวราบและกลม (Surface Roughness)
6. บริการงานวัดทางด้านรูปทรง (Contour Curve)
7. บริการปรับตั้งและชดเชยค่าความคลาดเคลื่อน(Adjust and Compensation) ของเครื่องจักรซีเอ็นซี
    เช่น เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC Turning Machine), เครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC Milling Machine),
    เครื่องกัดเซาะโลหะด้วยตัวนำไฟฟ้า (Sink & Wire Cut EDM), เครื่องเจียระไนแนวราบ (Surface
    Grinding Machine)
8. ฝึกอบรมทางด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Dimensional Calibration), ระบบ ISO/IEC17025
9. ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านมาตรวิทยา (Metrology)

ขอทรายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณพัชร์นันธ์ รุ่งเรืองรองเดช , คุณอรชิรา ศุภางค์วิพุธ


โทรศัพท์ 0-2942-8567-70 ต่อ 105 และ 204
โทรสาร 0-2942-8571
(วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาราชการ)


Price List

รายละเอียดเพิ่มเติม   Download

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005


รายละเอียดเพิ่มเติม   หน้า 1  | หน้า 2หน้า 3

Copyright 2007 © • Research and Development Center of Industrial Production Technology All rights reserved •