หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ติดต่อเรา ประมวลภาพฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี

ตารางหลักสูตรฝึกอบรม

Public Training 2561

หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม

In-house Training 61

 
 
 

 

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (Research and Development Center of Industrial Production Technology (RDiPT) หรือชื่อเดิม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจุดกำเนิดเริ่มต้นมาจาก “ศูนย์เทคโนโลยีซีเอ็นซี” ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (CiPT)” และได้ปรับเปลี่ยนยกระดับเป็น “สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)” เมื่อปี พ.ศ. 2541 แต่เนื่องจากสภาพการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปมากในปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานคล่องตัว และปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (Research and Development Center of Industrial Production Technology (RDiPT) ในปี พ.ศ. 2556


ศูนย์เทคโนโลยีซีเอ็นซี เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ “โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม” ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่ ทม0204/6785 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2535 โดยได้เงินงบประมาณสนับสนุน เป็นเงินจำนวน 309.73 ล้านบาท เพื่อเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC - Computer Numerical Control), ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การผลิต และการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE - Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing / Computer Aided Engineering) รวมถึงเทคโนโลยีทางการผลิตที่ทันสมัยอื่นๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย โดยการแนะนำส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลซีเอ็นซีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจลงทุนซื้อเครื่องจักรประเภทนี้มาใช้ในโรงงาน รวมถึงการนำเอาระบบ CAD/CAM/CAE มาประยุกต์ใช้กับระบบการผลิตเดิมเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดต้นทุนและมีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกันกับนานาอารยประเทศ โดยเงินงบประมาณจำนวน 73.5 ล้านบาท เป็นงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น ซึ่งมีเนื้อที่ใช้สอย 11,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องประชุมขนาด 200 ที่นั่ง และห้องแสดงนิทรรศการ งบประมาณส่วนที่เหลือใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ วัสดุและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรมสัมมนา การให้บริการทางวิชาการ การให้คำปรึกษาแนะนำ ควบคู่ไปกับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา  พร้อมกับสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (Bachelor of Engineering in Electromechanic Manufacturing Engineering) และระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (Master of Engineering in Industrial Production Technology)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1803 -1804 โทรสาร 0-2579-4576
URL : www.rdipt.ku.ac.th  Email : tst_rdipt@hotmail.com